Monitorovanie vozidiel

Základné riešenie pre špedičné firmy a obchodné reťazce

Základné riešenie pre špedičné firmy a obchodné reťazce

Dispečerské pracovisko


Dispečerské pracovisko Vám pomocou systému GPS umožní on-line 24 hodín denne sledovať pohyb všetkých Vašich vozidiel a zároveň spracovať všetky dôležité údaje o pohybe a stave vozidla alebo tovaru. S dispečerským pracoviskom vždy viete, kde sa nachádzajú Vaše vozidlá, kadiaľ a koľko najazdili kilometrov kedy a kde vykladali tovar aká bola teplota v návese počas prepravy a mnoho iných údajov. Vďaka tomuto prehľadu môžete ušetriť vysoké percento nákladov na správu Vášho vozového parku, efektívnejšie organizovať dopravu, prípadne včas zabrániť odcudzeniu, alebo poškodeniu tovaru.


Tento systém je prednostne určený pre firmy ktoré pravidelne vozia tovar pre tých istých zákazníkov, alebo rozvážajú tovar po obchodoch.


Čo získate dispečerským pracoviskom?

 • kompletný ON-LINE prehľad o Vašom vozovom parku
 • okamžité varovanie v prípade nedodržania stanoveného prepravného reťazca
 • istotu, kde sa pohybuje Váš tovar a vozidlá
 • zefektívnenie prevádzky vozového parku vzhľadom k rastúcim výdajom na pohonné hmoty

Charakteristika systému dispečerského pracoviska:


Zabezpečovacia funkcia

 • informovanie užívateľa o stave dverí návesu, ich otvorenia mimo povolenej oblasti
 • monitorovanie teploty v návese. V prípade vychýlenia teploty mimo stanoveného rozsahu je dispečer na tento stav upozornený formou e-mailu alebo SMS správou.
 • odbočenie vozidla od naplánovanej trasy
 • zastavenie vozidla počas prepravy (nad prípustnú dobu)
 • automonitoring. Detekcia pokusu o manipuláciu s GPS zariadením. Detekcia pokusu o blokovanie GPS signálu.

Iné typy alarmov je možné realizovať podľa potrieb zákazníka (monitorovanie stavu nafty v chladiacom agregáte,...).


Všetky typy alarmov sú pre prehľadnosť zobrazované červenou farbou v on-line mape ako i histórii vozidla. Typy zobrazovaných alarmov si môže každý užívateľ voliť. Napríklad bezpečnostná služba môže mať nadstavené zobrazovanie alarmov otvorenia dverí návesu alebo manipuláciu s GPS zariadením a dispečer na doprave môže mať nadstavené sledovanie teplotných alarmov a vybočenie vozidla od naplánovanej trasy.


Logistické využitie


pre logistické môžete využiť najmä:

 • prehľad o včasnom doručení tovaru (Delivery On Time)
 • upozornenie na obchodnej jednotky na blížiaci sa závoz a type tovaru (napríklad 20 minút pred príchodom)
 • upozornenie na návesy ktoré čakali dlho na vyloženie/naloženie tovaru
 • upozornenie na návesy ktoré stáli príliš dlho pri vykládke/nakládke tovaru
 • upozornenie na návesy ktoré stoja (kdekoľvek) dlhšie ako je prípustná doba
 • automatické generovanie zoznamu návesov ktoré sa nachádzajú v servise
 • ...

Automatické vyhodnocovanie štatistík a reportov


Systém automaticky vyhodnocuje základné štatistiky na báze denných, týždňových, mesačných a ročných dát ako sú počty najazdených kilometrov, čas strávený na ceste, prestoje, čas strávený v oprave...

 

Okrem štatistík má zákazník k dispozícii reporty zlepšujúce kontrolu a efektivitu dopravy. Oblasťou je myslené miesto nakládky/vykládky tovaru:

 • priemerný čas trvania v oblasti (s možnosťou kontroly jednotlivých závozov)
  • Zobrazuje priemerný čas trvania prítomnosti vozidla v danej oblasti, teda priemerný rozdiel medzi časom vstupu do oblasti a časom následného výstupu z tejto oblasti.
 • priemerný čas otvorenia dverí v oblasti
  • Zobrazuje priemerný čas trvania otvorených dverí vozidla v danej oblasti. Je to priemer rozdielov časov medzi časom otvorenia dverí v oblasti a časom následného zatvorenia dverí v tej istej oblasti.
 • čas neprítomnosti v centrále.
  • Zobrazuje čas od výjazdu vozidla z centrály do doby generovania reportu. Report sa generuje pre návesy ktoré sa nenachádzajú v centrále
 • zastavenie počas závozu.
  • Je zoznam závozov pri ktorých došlo počas závozu k zastaveniu návesu na dobu prevyšujúcu X minút
 • neštandardné trvanie cesty.
  • Je zoznam závozov pri ktorých doba závozu trvala o X minút dlhšie ako je priemerné trvanie závozu pre danú oblasť
Vozidlá v zahraničí


Službu monitorovania vozového parku môžete plnohodnotne využívať aj za hranicami, avšak pre ON-LINE monitorovanie vozového parku v zahraničí je nutné mať na SIM karte aktivovaný GPRS ROAMING.

 

Na SIM kartách vlastnených priamo zákazníkom si zákazník sám môže aktivovať GPRS roaming. ON-LINE údaje o pohybe vozidla sú potom zanesené do knihy jázd a do mapových podkladov tak ako pri pohybe vozidla na Slovensku.

 

Na SIM kartách poskytovaných našou spoločnosťou nie je medzinárodný GPRS roaming aktívny. Dáta o pohybe vozidla v zahraničí sú vždy ukladané do pamäti jednotky (max. cca 7 mesiacov) a po návrate do domovskej GSM siete sú štandardne prenesené na server. Tieto dáta sú potom spracované a zanesené Dispečerského pracoviska.

 

Zákazník môže napríklad na území SR používať GPRS on-line sledovanie vozidiel a pokiaľ je vozidlo v zahraničí (a nechce využívať roaming), budú všetky dáta zo zahraničia spracované až po príchode vozidla na Slovensko.

 

Vždy záleží na požadovanej početnosti a špecifikácie požiadaviek na zisťovanie aktuálnej polohy vozidla v zahraničí. Vzhľadom k vyššej finančnej náročnosti roamingových volaní a prenosu dát odporučíme tieto aplikácie s nami konzultovať.

 

Pokiaľ sa má vozidlo trvale pohybovať na území iného štátu než na Slovensku, je výhodné vložiť do HW jednotky SIM kartu lokálneho operátora s aktivovanou GPRS službou. Po patričnom nakonfigurovaní jednotka posiela všetky údaje cez GPRS a Internet do centrálneho servera. Tieto dáta sú následne spracované, zanesené do Dispečerského pracoviska a do mapových .


Je tak napríklad možné pripojiť jednotky nainštalované vo vozidlách, ktoré sa trvale pohybujú v Poľsku, pokiaľ sú vybavené SIM kartou Poľského operátora poskytujúceho GPRS prenos dát. Táto SIM karta je vždy vlastnená zákazníkom.

 

V prípade, že vozidlo prechádza často hranice viacerých štátov, ako je typické napr. pri kamiónovej doprave, je možné na SIM karte aktivovať EURO ROAMING so zvýhodnenými sadzbami za prenos dát v rámci EU.


Prezentácia, zapožičanie, zákaznícke riešenia


Keďže sa jedná o zákazkové riešenie, podrobnejšie informácie o systéme a jeho predvedenie robíme formou osobnej prezentácie.

 

Po dohode Vám vieme zapožičať zariadenie na 1 mesiac na vyskúšanie.

 

Jednou z hlavných výhod nášho dispečerského pracoviska je nastavenie jeho vlastností podľa Vašich potrieb. Ak máte osobitné požiadavky, vieme prispôsobiť hardvér aj softvér tak, aby plne spĺňal Vaše potreby.


Ukážka dispečerského pracoviska


 

Dispečer - Online stav

 

Dispečer - Trasa

 

Dispečer - Udalosť

 

DOT - Delivery On Time

 

Zobrazenie miesta udalosti na Google maps

 

Mesačná štatistika najazdených kilometrov

 

Ročná štatistika najazdených kilometrov

všetky práva vyhradené pre SynCom s.r.o